Gyengénlátó változat
 Turisztika
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

Hírek »
Pályázat: Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár Igazgató Nyomtatás

 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

 

 

az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár

Igazgató (magasabb vezető)

beosztás betöltésére

 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

 

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

 

 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig terjedő időtartamra szól.

 

 

 

A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja: Legkorábban 2016. április 01., vagy az intézmény megalakulását követően azonnal.

 

 

 

A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2021. március 31.

 

 

 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1.

 

A magasabb vezetői megbízással járó közalkalmazotti munkakör, és munkakörbe tartozó lényeges feladatok a pályázó iskolai végzettségének, szakképesítésének függvényében kerülnek megállapításra.

 

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata az intézmény irányítása, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, a felelős költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervekkel. Döntés az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály a hatáskörébe utal. Az intézményben dolgozók munkájának irányítása, ellenőrzése. A Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, hatáskörébe utalt munkáltatói jogok gyakorlása. A fenntartó felé beszámoló készítése az intézmény működéséről, tevékenységéről.

 

 

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet rendelkezései, az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről szóló 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet rendelkezései, valamint a Képviselő-testület által az adott magasabb vezetői beosztásra megállapított határozott időre szóló kereset kiegészítés rendelkezései az irányadók.

 

 

 

Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárság;
  • cselekvőképesség;
  • büntetlen előélet;
  • Főiskola vagy egyetem, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/A, vagy 6/B, vagy 6/E §-aiban előírt végzettség,
  • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/A § (1), 6/B § (1), (3) és (4), 6/E § (1) bekezdésben foglaltak szerinti szakmai gyakorlat,
  • a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
  • a vezetői megbízást követő két éven belül a pályázó vállalja a miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, kifejezetten az ilyen többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégezését.

 

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§   fényképes szakmai önéletrajz;

§   az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;

§   végzettséget tanúsító bizonyítványok, szakmai gyakorlatot, valamint az egyéb képzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok közjegyző által igazolt vagy személyes bemutatás után a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal által igazolt hiteles másolatai;

§   3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely a büntetlen előélet mellett tanúsítja, hogy nem áll a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontja szerinti végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;

§   nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;

§   hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik;

§   nyilatkozat a Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről;

§   nyilatkozat/hozzájárulás, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat–tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását;

§   nyilatkozat, hogy – pályázatával kapcsolatban – az elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés megtartását

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése alapján - 3 hónap próbaidő kikötésével.

 

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: Legkorábban 2016. április 01., vagy az intézmény megalakulását követően azonnal.

 

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 04.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Fülöp Erik polgármester nyújt, a 42/520-500-as telefonszámon.

 

 

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1019/2016, valamint a beosztás megnevezését: igazgató.

 

 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírt feltételeknek megfelelő pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése és a Kormányrendelet 7. § (6) bekezdésében megjelölt tagokkal bővített szakmai bizottság véleményezi, majd ezt követően a Képviselő-testület bírálja el.

A pályázat elbírálásából érvénytelenség miatt kizárásra kerül azon pályázó pályázata, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát.

 

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.

 

 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa. A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára nézve kötelezőnek elfogad.

 

 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§  Tiszavasvári Város Honlapja – 2016. február 01.

§  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztés – 2016. február 01.

 

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon szerezhet. 

Advertisement