Gyengénlátó változat
 Turisztika
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

Hírek »
Állásajánlat: intézményvezető (magasabb vezető) Nyomtatás

 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

 a Tiszavasvári Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

(2016. január 1. napjától Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ)

 

Intézményvezető (magasabb vezető)

 

beosztás betöltésére

  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig terjedő időtartamra szól.

  

A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja: 2016. február 10.

 

A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2021. február 9.

  

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata az intézmény irányítása, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, a felelős költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervekkel. Döntés az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály a hatáskörébe utal. Az intézményben dolgozók munkájának irányítása, ellenőrzése. A Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, hatáskörébe utalt munkáltatói jogok gyakorlása. A fenntartó felé beszámoló készítése az intézmény működéséről, tevékenységéről.

  

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000.(XII.26.) kormányrendelet rendelkezései, valamint a Képviselő-testület által az adott magasabb vezetői beosztásra megállapított határozott időre szóló kereset kiegészítés rendelkezései az irányadók.

  

Pályázati feltételek:

magyar állampolgárság;
cselekvőképesség;
büntetlen előélet;
felsőfokú iskolai végzettség;
Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/1. pontja 1. és 5. pontjában előírt képesítés, vagy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontjában intézményvezetői munkakörben előírt felsőfokú végzettség,
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésben foglaltak szerinti szakmai gyakorlat,
a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
szociális szakvizsga megléte, vagy a vezetői megbízást követő két éven belül a pályázó vállalja, hogy leteszi a szociális szakvizsgát,
pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ fényképes szakmai önéletrajz;

§ az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;

§ nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok;

§ végzettséget tanúsító bizonyítványok, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok, másolatai;

§ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok;

§ nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;

§ hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik;

§ nyilatkozat a Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről;

§ nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt;

§ nyilatkozat/hozzájárulás, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat–tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását;

§ nyilatkozat, hogy – pályázatával kapcsolatban – az elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés megtartását

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése alapján - 3 hónap próbaidő kikötésével.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. február 10.

  

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Badics Ildikó jegyző nyújt, a 42/520-500-as telefonszámon.

  

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8139/2015, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírt feltételeknek megfelelő pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése és a Vhr. 1/A. § (10) bekezdésében megjelölt tagokkal bővített szakmai bizottság véleményezi, majd ezt követően a Képviselő-testület első ülésén bírálja el.

A pályázat elbírálásából érvénytelenség miatt kizárásra kerül azon pályázó pályázata, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát.

  

A pályázat elbírálásának határideje: A véleményezési határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés.

  

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa. A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára nézve kötelezőnek elfogad.

  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ Tiszavasvári Város Honlapja – 2015. december 18.

§ Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztés – 2015. december 18.

  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon szerezhet. 

Advertisement